Chiến lược, QH, KH - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 361

Tổng lượt truy cập: 699.519

Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030"

Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình về Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", tại...

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư...

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chương trình hành động thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật, đối thoại chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023

Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 203

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của...

/documents/39955/0/KH+trien+khai+nghi+quyet+02+BCS+Dang.SLD.pdf/119b6ab7-ed67-d6ba-d2d3-aa6d19381097?t=1700101342953

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 58-CTr/TU...

Kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (DTI)

Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video