Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 459

Tổng lượt truy cập: 698.990

     Thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Trị năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích hợp tất cả các TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (Danh mục đính kèm)

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video