Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 205

Tổng lượt truy cập: 702.305

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số câu hỏi như sau: “Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận người có công và thân nhân liệt sỹ khi giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, nhòe không rõ thông tin…”

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số câu hỏi như sau: “Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận người có công và thân nhân liệt sỹ khi giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng, nhòe không rõ thông tin…”

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 115, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có quy định hồ sơ, thủ tục cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công và thân nhân liệt sỹ, cụ thể như sau:

          1. Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 25 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP (đính kèm theo) gửi:

          a) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đối với người có công đang phục vụ trong quân đội, công an.

          b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú đối với người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý hoặc thân nhân liệt sĩ.

          2. Cơ quan đơn vị quản lý trực tiếp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận đơn đề nghị, lập danh sách kèm đơn gửi cơ quan quản lý hồ sơ.

          3. Cơ quan quản lý hồ sơ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ người có công để cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận.

          4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn quy trình cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công đối với các trường hợp đang quản lý. Thời gian xem xét, giải quyết không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

          5. Các giấy chứng nhận người có công hoặc thân nhân liệt sĩ đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 vẫn có giá trị thực hiện.

          (Xem chi tiết tại Điều 115, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021)./.

            Mẫu đơn Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận     

                                                                                                      Thanh Loan

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video