Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 46

Tổng lượt truy cập: 717.696

Trường hợp người từ 80 tuổi trở lên không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nhưng đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội háng tháng, trợ cấp
hàng tháng khác khi chết có được hỗ trợ chi phí mai táng không?

-------------

          Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Trường hợp người từ 80 tuổi trở lên không hưởng trợ cấp hàng tháng, nhưng đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội háng tháng, trợ cấp
hàng tháng khác (ví dụ: đang hưởng hưởng chế độ tai nạn lao động, tuất vợ liệt sỹ tái giá hàng tháng ... ) khi chết có được hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không?”

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: Trường hợp người từ 80 tuổi trở lên không hưởng trợ cấp hàng tháng, nhưng đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội háng tháng, trợ cấp
hàng tháng khác (ví dụ: đang hưởng hưởng chế độ tai nạn lao động, tuất vợ liệt sỹ tái giá hàng tháng ... ) khi chết có được hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không?”

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy tại điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì người từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nhưng đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội háng tháng, trợ cấp hàng tháng khác thì thuộc diện được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

Như vậy, đối với những trường hợp người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng chế độ tai nạn lao động, tuất vợ liệt sỹ tái giá hàng tháng thì thuộc diện được hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP./.

                                                                        Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video