Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 30

Tổng lượt truy cập: 717.680

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: “Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong, đồng thời là một trong các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không (như: người cao tuổi, người khuyết tật)”.

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời tại Khoản 2, Điều 6 quy định: “Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số khác nhau quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc tại các văn bản khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất”.

Hệ số quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP chỉ để xác định mức trợ cấp, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Khác với chế độ, chính sách khác như: trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã; trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong. Do đó:

1. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng các mức theo hệ số khác nhau quy định tại Khoản 2 Điều 6 thì chỉ được hưởng mức theo hệ số cao nhất quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

2. Trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đang hưởng chính sách: trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã; trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong, thì vẫn thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trừ trường hợp các văn bản có quy định khác./.

                                                                                     Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video