Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 291

Tổng lượt truy cập: 702.391

Ngày 06/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 2997/SLĐTBXH-VP ngày 07/11/2022 chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

 

Ngày 06/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP về về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 2997/SLĐTBXH-VP ngày 07/11/2022 chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ đến toàn thể đội cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó trọng tâm là 3 nội dung: Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp quốc gia; nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phù hợp công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị, của tỉnh,

2. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống tin giải quyết TTHC của tỉnh. Thực hiện việc rà soát cắt giảm, đơn giản TTHC, nhất là các TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước theo Kế hoạch ban  hành tại Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày  15/9/2022 của Thủ tướng Chính  phủ, quyết tâm đến 01/01/2025: 100% TTHC  nội bộ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC;.

3. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo Quyết  định số 766/QĐ-TTg  ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục chỉ đạo để đảm bảo trả kết quả hồ sơ TTHC đúng thời hạn; thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi hồ sơ TTHC trả quá hạn và giải trình lý do đối với các hồ sơ TTHC quá hạn theo đúng quy định tại Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm tăng cường hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đảm bảo 100% các cơ quan xử lý công việc, văn bản gửi, nhận, thông tin, báo cáo trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định); 100% lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở sử dụng chữ ký số cá nhân.

5. Tăng cường cải cách hành chính, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ TTHC, nhằm rút ngắn thời gian. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

6. Chấn chỉnh phương thức, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả; tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tạo điều kiện tốt nhất trong giải quyết hồ sơ TTHC cho doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

                                                                                                                                                                                   Diệu Thuần

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video