Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 401

Tổng lượt truy cập: 698.932

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm. Trên cơ sở thực hiện các nội dung Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021, Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW được quán triệt tới tất cả các Chi bộ và cán bộ đảng viên; căn cứ các nội dung chuyên đề năm 2021, các Chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, trong đó xác định: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và tạo sự đoàn kết thống nhất” làm khâu đột phá, đồng thời, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc,... để tập trung giải quyết; mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của mình xây dựng và đăng ký cam kết cá nhân làm cơ sở để Cấp ủy, Chi bộ theo dõi, giám sát và đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2021.

Chi bộ Nghiệp vụ II tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

 

Đảng ủy Sở cũng sẽ chỉ đạo và tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc chuyên đề năm 2021 thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ và các phong trào thi đua của ngành LĐ-TB&XH; trong sinh hoạt phải liên hệ sát với tình hình thực tiễn, tập trung thảo luận, đánh giá việc học tập và kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW Khóa XII của Đảng.

        Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện công tác Dân vận chính quyền theo Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt và đảng viên trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước.

       Bên cạnh đó là tăng cường bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới và nội dung chuyên đề năm 2021 cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch triển khai gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng, phát động các phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong đoàn viên, hội viên, trong đó chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ ngành LĐ-TB&XH.

        Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nội dung theo chuyên đề năm 2021, các gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và công tác dân vận chính quyền trên Trang báo của Bộ LĐ-TB&XH, Website Sở, các Trang thông tin điện tử của đơn vị sự nghiệp, trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.

         Để việc triển khai đạt hiệu quả cao nhất, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH cũng giao UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực để việc thực hiện theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức./.

                                                                            Nguyễn Trường An 

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video