Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 36

Tổng lượt truy cập: 717.686

Để các cấp, các ngành và bạn đọc có cơ sở nghiên cứu, tham khảo các văn bản chính sách về lĩnh vực bảo trợ  xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hệ thống các văn bản chính sách về bảo trợ xã hội như sau:

 1. Luật Người khuyết tật (số 51/2010/QH12 năm 2010).
 2. Luật Người cao tuổi (số 39/2009/QH12 năm 2009).
 3. Nghị quyết 84/2014/QH13 của Quốc hội phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.
 4. Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.
 5. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
 6. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 7. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
 8. Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.
 9. Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.
 10.  Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 tầm nhìn đến 2030.
 11. Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020.
 12. Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020.
 13.  Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật.
 14.  Quyết định số 1520/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025.
 15. Quyết định số 03/QĐ-UBQGNKT ngày 17/3/2017 của Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam về ban hành Biểu mẫu báo cáo về công tác người khuyết tật các cấp.
 16. Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động- TB&XH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội.
 17.  Thông tư số 98/2017-TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.
 18. Thông tư 26/2012/TT – BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012 N Đ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
 19. Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.
 20. Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 21. Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.
 22. Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 23. Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ngày 12/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 24. Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐ-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về quy định chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
 25. Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020.
 26. Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
 27. Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT–BYT–BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của liên tịch Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội giám định y khoa thực hiện./.

                                                                                           Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video