Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 292

Tổng lượt truy cập: 702.392

        Ngày 11/6/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV Quy định về mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư thay thế các quy định trước đây.

 

Theo đó, mã số, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, văn thư được quy định như sau:

1. Quy định về mã số:

 * Mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính:

a) Chuyên viên cao cấp                                      Mã số: 01.001

b) Chuyên viên chính                                         Mã số: 01.002

c) Chuyên viên                                                   Mã số: 01.003

d) Cán sự                                                            Mã số: 01.004

đ) Nhân viên                                                      Mã số: 01.005

  * Mã số ngạch công chức chuyên ngành Văn thư:

a) Văn thư viên chính                                         Mã số: 02.006

b) Văn thư viên                                                   Mã số: 02.007

c) Văn thư viên trung cấp                                   Mã số: 02.008

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Ngạch hành chính:

* Ngạch chuyên viên cao cấp: (Mã số 01.001)

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

* Ngạch chuyên viên chính: (Mã số 01.002)

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

* Ngạch Chuyên viên: (Mã số 01.003)

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

* Ngạch Cán sự: (Mã số 01.004)

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

* Ngạch Nhân viên: (Mã số 01.005)

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên. Riêng đối với trường hợp thực hiện nhiệm vụ lái xe thì chỉ yêu cầu có giấy phép lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Ngạch Văn Thư:

* Ngạch Văn thư viên chính: (Mã số 02.006)

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.”.

* Ngạch Văn thư viên: (Mã số 02.007)

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.”.

* Ngạch Văn thư viên trung cấp:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

          Thông tư 02/2021/TT-BNV chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Như vậy, So với quy định trước đây, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư không còn quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tuy nhiên, hai loại công chức này cần phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm.

                                                                                                                                               Tố Phụng

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video