Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 67

Tổng lượt truy cập: 717.717

          Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW) của Ban Chấp hành Trung ương. Bằng nhiều giải pháp và cách làm phù hợp, đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

          Trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Sở LĐ-TB&XH có 10 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch - Tài chính; Dạy nghề; Việc làm - An toàn lao động; Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Người có công và 7 đơn vị trực thuộc gồm: Trường Trung cấp nghề; BQL Nghĩa trang liệt sỹ QG Đường 9; BQL Nghĩa trang liệt sỹ QG Trường Sơn; Nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ; Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1; Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Bảo trợ xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 84 và 86-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về “Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập”. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; chủ động rà soát, từng bước sắp xếp bộ máy tổ chức, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp theo hướng đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đoàn kết và thống nhất. Trong đó đặt ra yêu cầu: Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở phải theo hướng tinh gọn đầu mối, tránh dàn trải nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Người Có công và Xã hội.

         Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Sở LĐ-TB&XH đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tạo sự đồng thuận. Trên cơ sở bám sát các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và điều kiện thực tế của đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã tiến hành triển khai các khâu, các bước một cách khoa học, tuân thủ đúng các quy định. Trong đó, chú trọng phát huy dân chủ, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, đơn vị trong việc đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trên cơ sở đó, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở tổ chức thảo luận, xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy; đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể cơ quan, đơn vị để hoàn thiện và gửi Sở Nội vụ thẩm định cho ý kiến trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

       Căn cứ phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành sáp nhập: Văn phòng với Phòng Kế hoạch - Tài chính thành Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - An toàn lao động với Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội thành Phòng Lao động việc làm và An toàn lao động; Phòng Bảo trợ xã hội với Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội và chức năng Bảo vệ trẻ em của Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới thành Phòng Bảo trợ xã hội – Trẻ em; Phòng Dạy nghề với chức năng Bình đẳng giới của Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới thành Phòng Giáo dục nghề nghiệp – Bình đẳng giới; BQL Nghĩa trang Liệt sỹ QG Đường 9, BQL Nghĩa trang Liệt sỹ QG Trường Sơn và Nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ thành BQL Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ. Việc sáp nhập các đơn vị đã được triển khai hoàn thành đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp bộ máy, đến nay Sở LĐ-TB&XH đã giảm từ 10 Phòng chuyên môn xuống còn 6 Phòng và từ 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc xuống còn 4 đơn vị.

Về công tác cán bộ, Sở LĐ-TB&XH đã làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời thực hiện các bước lựa chọn những người có năng lực để bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy trình về công tác cán bộ. Tạm thời giữ nguyên số lượng lãnh đạo cấp Phó hiện tại và có giải pháp, lộ trình sắp xếp lại số lượng cấp Phó các Phòng, đơn vị theo đúng quy định. Đối với những trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm nhờ vậy đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao; các đồng chí được bố trí nhiệm vụ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

         Ngoài việc sắp xếp bộ máy bên trong và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án trình Bộ LĐ-TB&XH thẩm định và ban hành Quyết định số 765/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/6/2020 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập, nâng cấp trường Trung cấp nghề Quảng Trị, trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Như vậy, sau khi tổ chức sắp xếp lại, Quảng Trị có 12 cơ sở GDNN công lập thực hiện chức năng đào tạo các cấp trình độ của GDNN và đào tạo liên thông, được phân bố trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo mục tiêu giảm về số lượng cơ sở GDNN công lập theo lộ trình Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập” của UBND tỉnh đã đề ra.

      Để hoàn thành mục tiêu, thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành; tập trung rà soát, kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành. Đối với công tác quy hoạch mạng lưới GDNN, Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục rà soát tham mưu cho UBND hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn theo hướng mở, tinh gọn, linh hoạt, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động địa phương, trong nước và từng bước tham gia cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường quốc tế theo chủ trương, định hướng của Bộ LĐ-TB&XH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

       Với những nổ lực cố gắng và cách làm chặt chẽ, khoa học, dân chủ trong triển khai thực hiện, đến nay Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp và tham mưu sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW. Đây là cơ sở, là tiền đề quan trọng để Ngành LĐ-TB&XH tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn tiếp theo./.

                                                                                                                                                  Nguyễn Trường An

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video