Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 472

Tổng lượt truy cập: 699.003

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau:Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945. Chế độ ưu đãi đối với người và thân nhân của Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945”.

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

* Khoản 1 Điều 8, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về Điều kiện, tiêu chuẩn Người hoạt động cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 khi có một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

1. Đã tham gia một tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

2. Được kết nạp hoặc kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19 tháng 8 năm 1945.

* Điều 9, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định: Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, như sau:

1. Cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945” theo quy định của Chính phủ.

2. Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng.

3. Bảo hiểm y tế.

4. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

5. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.

6. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:

- điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh quy định là: “Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên”;

- điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh quy định là: “Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước”.

7. Cấp tiền mua báo Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp.

* Điều 10, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, quy định: Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, như sau:

1. Bảo hiểm y tế đối với vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

2. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đối với con. Cụ thể:

- điểm d khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh quy định là: “Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

- điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh quy định là: “Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

3. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng chế độ chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

a) Trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng;

b) Trợ cấp một lần với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

4. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (như nêu ở trên) thì thân nhân hoặc người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

5. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng chết.

 (Xem chi tiết tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng)./. 

                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video