Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 235

Tổng lượt truy cập: 702.335

Trước xu thế đất nước ngày càng hội nhập cũng như yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong tình hình mới thì công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, chú trọng. Hiện nay, mặc dù hệ thống pháp luật từng bước được HĐND, UBND hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng, nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp tình hình của địa phương, song qua rà soát vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập, một số quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khó đi vào cuộc sống…

             Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu văn bản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động rà soát 14 văn bản Quy phạm pháp luật đã tham mưu HĐND, UBND ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách. Qua đó, đã tham mưu ban hành mới 02 Nghị quyết và thay thế 01 Quyết định quy phạm pháp luật, đó là: Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022, sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị (thay thế cho Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016).

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới, thúc đẩy quá trình tiếp cận, nắm bắt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và cũng là cơ hội để tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa những quy định mới của pháp luật về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đến người dân và doanh nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất đưa ra một số giải pháp cụ thể:

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL đã tham mưu HĐND, UBND ban hành đang còn hiệu lực, hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan đảm bảo đúng về thể thức và thẩm quyền ban hành theo đúng Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/4/2020 và Luật ban hành Văn bản QPPL.

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết khi văn bản pháp quy thay đổi để chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở.

3. Tham mưu HĐND, UBND sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới 03 văn bản quy phạm pháp luật (dự kiến ban hành cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023) là: Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025; Ban hành định mức hỗ trợ, nội dung và mức chi, sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (theo Thông tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022); ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

                                                                                                                                                                                        Thúy Nhung

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video