Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 307

Tổng lượt truy cập: 702.407

1. Trình tự thực hiện:

-  Trong thời hạn 20 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gửi hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị để đăng ký gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng.

2. Cách thức thực hiện:

- Doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh;  

- Địa chỉ: 22 - Trần Hưng Đạo – thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp;

- Giấy phép đã hết hạn;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, cụ thể:

+ Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

+ Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ việc làm.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;

- Trường hợp không gia hạn, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đã hết hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

11. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

- Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video