Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 559

Tổng lượt truy cập: 699.090

VI.1. Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản

            1. Trình tự thực hiện:

            - Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

            - Bước 2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ, chuyển Sở LĐ-TB và XH.

- Bước 3. Sở LĐ-TB và XH tiếp nhận, xử lý.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực của doanh nghiệp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép;

- Bước 4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh quyết định thu hồi giấy phép.

- Bước 5. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp.

            2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị).

            3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

            * Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép

- Giấy phép đã được cấp;

- Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp.

            * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

            4. Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

            5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

            - Sở Lao động - TB và XH kiểm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh quyết định thu hồi giấy phép.

            7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

            8. Lệ phí: Không

            9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

            - Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

            - Quyết định thu hồi giấy phép theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

            10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp đề nghị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây:

            - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp;

            - Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

VI.2. Đối với trường hợp thuộc quy định tại các điểm c, d, đ, e, g và điểm h Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

            1. Trình tự thực hiện:

            - Bước 1. Khi phát hiện doanh nghiệp cho thuê thuộc trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e, g và điểm h Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm tra, thu thập các bằng chứng liên quan.

            - Bước 2. Sở Lao động-TB và XH trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép.

- Bước 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh quyết định thu hồi giấy phép của doanh nghiệp.

- Bước 4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, doanh nghiệp cho thuê có trách nhiệm nộp lại giấy phép cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

            2. Cách thức thực hiện: Sở Lao động-TB và XH thực hiện kiểm tra, thu thập các bằng chứng liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi giấy phép của doanh nghiệp.

            3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không

            4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

            5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

            - Sở Lao động - TB và XH kiểm tra và trình UBND tỉnh quyết định thu hồi giấy phép.

            7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

            8. Lệ phí: Không

            9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

            - Quyết định thu hồi giấy phép theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

            10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp đề nghị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau đây:

            - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp;

            - Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

            11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video