Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 449

Tổng lượt truy cập: 698.980

        Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị    trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ

         Với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, Đợt sinh hoạt chính trị sẽ được triển khai sâu rộng và tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kiểm điểm 6 tháng đầu năm; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022. Đối tượng bao gồm: Cấp uỷ, Chi bộ, người đứng đầu Cấp uỷ, cơ quan, các Đoàn thể thuộc Sở và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

         Hình thức tổ chức Đợt sinh hoạt chính trị được thực hiện thông qua các Hội nghị, các Kỳ sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII), nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm; không đứng ngoài cuộc. Ngoài ra, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, trong đó tập trung thảo luận một số vấn đề về lý luận, thực tiễn; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phù hợp với tình hình thực tiễn của Chi bộ.

Đợt sinh hoạt chính trị tổ chức thông qua Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Đợt sinh hoạt chính trị tập trung vào 5 nội dung chủ yếu

Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ Đại hội, Hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (Khoá VII) năm 1992, Hội nghị Trung ương 6, lần 2 (Khoá VIII) năm 1999, Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII và XIII).

        Quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII): Nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi sâu rộng hơn; Mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới; Bổ sung, làm rõ, đồng bộ một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể thuộc Sở. Đồng thời, bổ sung, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

       Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các Quy định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khoá XIII như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/202 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

       Đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... chứ không phải “đóng cửa” để chỉnh đốn Đảng.

        Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu Cấp uỷ, cơ quan và Đoàn thể thuộc Sở trong tổ chức Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách./.

                                                                                                                            Nguyễn Trường An

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video