Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 266

Tổng lượt truy cập: 699.424

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Hướng dẫn số 26-HD/ĐU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ

Chi bộ Nghiệp vụ II – Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị tổ chức Diễn đàn sinh hoạt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Theo đó, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW được quán triệt tới tất cả các Chi bộ và cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ. Trong quá trình tổ chức học tập, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tập trung thảo luận các nội dung của chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

           Căn cứ vào nội dung chuyên đề, các Chi bộ và Đoàn thể trực thuộc xác định nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đưa chuyên đề năm 2022 trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các quy định về nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

         Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bám sát vào nội dung chuyên đề, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung để tổ chức triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của mình xây dựng và đăng ký cam kết cá nhân làm cơ sở để Cấp ủy, Chi bộ theo dõi, giám sát và đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022.

         Đảng ủy Sở Lao động –Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các Chi bộ, Đoàn thể trực thuộc, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của tỉnh và phong trào thi đua “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Bứt phá - Hiệu quả” của Ngành đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Chi bộ Đảng mà trực tiếp là vai trò của Bí thư cấp ủy và của mỗi một cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ./.

                                                                                        Nguyễn Trường An

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video