Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 403

Tổng lượt truy cập: 698.934

 Sáng ngày18 tháng 01 năm 2017, Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, phó Bí thư và 106 cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động của 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động-TB&XH.

 Đồng chí Nguyễn Vũ Quyền –Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham dự Hội nghị và trao đổi các nội dung của Chuyên đề 1 và Chuyên đề 4 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

        Trao đổi tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề 1 “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.Một trong những nội dung quan trọng là mỗi cán bộ, Đảng viên hãy tự suy ngẫm, không ngừng phấn đấu học tập và tu dưỡng để tránh, nhận diện những biểu hiệnsuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng chí nhấn mạnh 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

1. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".

2. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

3. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

6. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

7. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

8. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

9. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Vũ Quyền

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, quán triệt tại Hội nghị

Đối với Chuyên đề 04: “Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”, đồng chí khái quát: Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, theo Chỉ thị, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các biên pháp bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2017 khoảng 6.8%. Tập trung thực hiện quyết liệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đáng chú ý, năm 2017 cần tập trung thực hiện các giải pháp tổng thể, toàn diện, có căn cứ khoa học và thực tiễn để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, xử lý chất thải, kiên quyết xử lý sự cố môi trường biển...

           Với Quảng Trị, giải pháp được đưa ra cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho xã hội, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược và các dự án động lực vào khu kinh tế Đông nam Quảng Trị. Tập trung  xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển toàn diện văn hóa xã hội, KHCN, thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Quản lý bảo vệ, và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị

 Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; với tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đảng bộ, toàn thể cán bộ đảng viên sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị TW 4, tạo bước chuyển biến về chất trong rèn luyện bản thân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Lê Nguyễn Huyền Trang

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video