Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 766

Tổng lượt truy cập: 691.397

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trình tự thực hiện:

Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, Trung tâm DVVL nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

2. Cách thức thực hiện:

Khi người lao động đang bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nay tiếp tục thực hiện thông báo tình trạng việc làm hằng tháng, nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm DVVL nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

* Số lượng hồ sơ: 01 văn bản.

4. Thời hạn giải quyết tại Sở: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm DVVL trình văn bản.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Người thất nghiệp bị tạm dừng hưởng nay tiếp tục thực hiện thông báo tình trạng việc làm hằng tháng.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm DVVL

7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

    - Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm nay tiếp tục thực hiện thông báo tình trạng việc làm.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

Biểu mẫu

Mẫu 16

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video