Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 213

Tổng lượt truy cập: 699.371

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Trung tâm DVVL.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, Trung tâm DVVL cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm DVVL nơi người lao động chuyển đến.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định,  Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định.

2. Cách thức thực hiện:

Người lao động nộp đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại Trung tâm DVVL Quảng Trị

Địa chỉ: 34 Tôn Thất Thuyết - Đông Hà - Quảng Trị

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH;

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH;

- Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

- Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết tại Sở: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Trung tâm DVVL

7. Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH;

- Thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc thực hiện chấm dứt chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động thực hiện theo mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH;

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

- Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Biểu mẫu đính kèm

Mẫu số 10

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video