Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 530

Tổng lượt truy cập: 710.599

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT) trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các cơ sở GDNN được phép dạy kiến thức văn hóa THPT

Theo đó, Thông tư quy định số môn học và khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm có 03 môn học bắt buộc là Toán, Lịch sử và Ngữ văn; 04 môn học lựa chọn là Vật lí, Hóa học, Sinh học và Địa lí. Thời lượng học tập của môn Ngữ văn và Toán, mỗi môn 252 tiết; thời lượng học tập 05 môn còn lại, mỗi môn 168 tiết.

Mỗi ngành, nghề đào tạo, người học phải học tất cả các môn học bắt buộc và ít nhất 01 môn học lựa chọn do Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định đảm bảo phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Việc tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện đầy đủ yêu cầu về khối lượng kiến thức của môn học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc môn học; phải có đủ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp với khối lượng kiến thức của các môn học để tổ chức giảng dạy các môn học theo ngành, nghề đào tạo.

Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn học, mỗi lớp học có không quá 45 người học. Mỗi môn học được giảng dạy trong 03 kì, Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc phân chia các kì, đồng thời xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.

Hoạt động giảng dạy thông qua một số hình thức chủ yếu: Học lí thuyết, làm bài tập, thực hành, thí nghiệm, dự án học tập, trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng. Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động của người học; chú trọng rèn luyện cho người học phương pháp tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.

Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số. Học sinh có điểm thi kết thúc môn học của tất cả các môn học theo ngành, nghề đào tạo đạt từ 05 điểm trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo ngành, nghề đó.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học theo 03 kì; quyết định thời điểm tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá định kì cho mỗi kì và thời điểm thi kết thúc môn học phù hợp với điều kiện của đơn vị; cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho người học.

Việc ban hành Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giúp học sinh phát triển tốt nhất năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo; đồng thời được cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2022./.

                                                                                                                                                                      Nguyễn Trường An

  

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video