Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 452

Tổng lượt truy cập: 698.983

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Mục tiêu của Chương trình nhằm triển khai các hoạt động GDNN trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận GDNN tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho nhà giáo GDNN

Chương trình đặt ra một số chỉ tiêu cơ bản Chương trình đó là: Về phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN: Phấn đấu đến năm 2025 có 50% và đến năm 2030 có 100% nhà giáo, cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số. Đến năm 2025 có 50% và đến năm 2030 có 100% nhà giáo các cơ sở GDNN được đào tạo phát triển học liệu số.

       Về đổi mới và phát triển chương trình đào tạo: Phấn đấu 70% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số. Phấn đấu 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới.

      Về hạ tầng, nền tảng và học liệu số: Hình thành nền tảng số GDNN quốc gia và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025. Phấn đấu 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số GDNN quốc gia.

       Về quản lý số và quản trị số: Phấn đấu vào năm 2023, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp vào Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ LĐ-TBX&XH; 100% trường cao đẳng, trung cấp năm 2025, 100% cơ sở GDNN đến năm 2030 số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số; 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030 hoạt động kiểm tra chuyên ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở GDNN vào năm 2025, đồng thời liên kết bản đồ số với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin GDNN vào năm 2030; 100% báo cáo định kỳ, thống kê về GDNN được thực hiện trên môi trường số và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ vào năm 2025; ít nhất 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 các trường chất lượng cao là trường học số.

       Để triển khai hoạt động chuyển đổi số, Chương trình đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN; phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ GDNN phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN và đổi mới phương pháp dạy và học; chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường; huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số GDNN; nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

       Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động - TB&XH là cơ quan chủ trì hướng dẫn các bộ, ngành, UBND các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, tổng hợp, sơ kết, tổng kết việc thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh bổ sung Chương trình trong trường hợp cần thiết./.

                                                                                             Nguyễn Trường An

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video