Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 81

Tổng lượt truy cập: 717.731

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau:

“Những đối tượng người có công nào được hưởng chính sách, chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm là gì? Hồ sơ, thủ tục như thế nào?”

                                               

Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

I. Điều 91 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, quy định Đối tượng hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm:

1. Người có công quy định tại các điểm đ, e khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh.

2. Con của người có công quy định tại các điểm a, b, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh; thân nhân liệt sĩ.

Cụ thể như sau:

1. Người có công quy định tại các điểm đ, e khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh, gồm:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945.

2. Con của người có công quy định tại các điểm a, b, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh, gồm:

- Con của Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Con của Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Con của Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

- Con của Bệnh binh;

- Con của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

3. Thân nhân liệt sĩ, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

II. Điều 92 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, quy định Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm:

1. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

2. Chế độ ưu tiên trong tạo việc làm thực hiện theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức; viên chức; việc làm; người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc theo quy chế của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị.

III. Điều 93 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, quy định Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết chế độ

1. Cá nhân gửi bản sao được chứng thực từ các giấy tờ sau đến nơi đăng ký tuyển sinh, tuyển dụng:

a) Quyết định hưởng trợ cấp ưu đãi (đối với người có công).

b) Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ hoặc giấy xác nhận thân nhân người có công của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 45 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP (đối với thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân người có công).

2. Trình tự, thủ tục xem xét thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục giải quyết chế độ ưu tiên trong tạo việc làm thực hiện theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức; viên chức; việc làm; người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc theo quy chế của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị.

(Xem chi tiết tại Điều 3, Điều 38 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Điều 91, Điều 92, Điều 93 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP)./.

                                                                                                                                                                                          Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video