Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 505

Tổng lượt truy cập: 699.036

1. Trình tự thực hiện:

- Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Quảng Trị.

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Quảng Trị trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi của người sử dụng lao động.

2. Cách thức thực hiện:

Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

- Đia chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ:  Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nước ngoài.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản trả lời không chấp thuận thì nêu rỏ lý do.

8. Lệ phí: Không quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 01, 02 ban hành kèm Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video