Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 288

Tổng lượt truy cập: 699.446

Giải quyết hỗ trợ học nghề

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người thất nghiệp có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho Trung tâm DVVL.

Bước 2: Trung tâm DVVL tiếp nhận, xem xét hồ sơ và trao phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, trung tâm DVVL có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở LĐTBXH quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm DVVL phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, người lao động phải đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề.

2. Cách thức thực hiện:

Người lao động trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại Trung tâm DVVL nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc tại Trung tâm DVVL địa phương nơi người lao động có nhu cầu học nghề.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

  • Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH

  • Đối với người thất nghiệp có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐTBXH

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Sổ bảo hiểm xã hội đã được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết tại Sở: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người thất nghiệp có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm DVVL

7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định về việc hỗ trợ học nghề

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu số 18 (TT28/2015/TT-BLĐTBXH)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Người lao động đang đóng BHTN được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

Người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm.

- Đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Biểu mẫu đính kèm

Mẫu số 18

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video