Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 412

Tổng lượt truy cập: 698.943

Bắt đầu từ ngày 01/7/2017, người sử dụng lao động phải nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động, đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Thủ tục cấp phép lao động nước ngoài tại Việt Nam qua mạng điện tử được thực hiện như sau:

1. Việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

a) Trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBH  ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ  http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ nêu trên.

b) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan cấp giấy phép thông báo kết quả tới người sử dụng lao động qua thư điện tử ghi trên tờ khai điện tử.

Nếu báo cáo giải trình chưa hợp lệ thì cơ quan cấp phép lao động gửi thư điện tử phản hồi cho người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Nếu báo cáo giải trình hợp lệ thì người sử dụng lao động gửi bản gốc báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi đến cơ quan cấp giấy phép lao động để đối chiếu với hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả chấp thuận hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ đăng ký nhận kết quả của người sử dụng lao động.

2. Cấp giấy phép lao động

a) Trước ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

b) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan cấp giấy phép thông báo kết quả tới người sử dụng lao động qua thư điện tử của người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử.

Nếu hồ sơ đề nghị chưa hơp lệ, cơ quan cấp giấy phép phản hồi thư điện tử cho người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử đề nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ đề nghị hợp lệ:

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức không thuộc Khu công nghiệp: Người sử dụng lao động đến Văn phòng Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị (Qua Bộ phận một cửa): Nộp bộ hồ sơ gốc để đối chiếu hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả và nộp lệ phí.

- Đối với doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp: Người sử dụng lao động đến nộp hồ sơ gốc tại Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh để đối chiếu hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả và nộp lệ phí (Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài).

3. Cấp lại giấy phép lao động

a) Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

b) Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, cơ quan cấp giấy phép thông báo kết quả tới người sử dụng lao động qua thư điện từ của người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử.

Nếu hồ sơ đề nghị chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phản hồi thư điện tử cho người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử đề nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ đề nghị hợp lệ:

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức không thuộc Khu công nghiệp: Người sử dụng lao động đến Văn phòng Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị (Qua Bộ phận một cửa): Nộp bộ hồ sơ gốc để đối chiếu hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả và nộp lệ phí.

- Đối với doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp: Người sử dụng lao động đến nộp hồ sơ gốc tại Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị để đối chiếu hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả và nộp lệ phí (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài).

4. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc điện cấp giấy phép lao động

a) Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đển cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

b) Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cơ quan cấp giấy phép thông báo kết quả tới người sử dụng lao động qua thư điện tử của người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử.

Nếu hồ sơ đề nghị chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phản hồi thư điện tử cho người sử dụng lao động ghi trên tờ khai điện tử đề nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ đề nghị hợp lệ:

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức không thuộc Khu công nghiệp: Người sử dụng lao động đến Văn phòng Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị (Qua Bộ phận một cửa): Nộp bộ hồ sơ gốc để đối chiếu hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả.

- Đối với doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp: Người sử dụng lao động đến nộp hồ sơ gốc tại Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị để đối chiếu hồ sơ điện tử trước khi nhận kết quả (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài).

5. Phương thức thực hiện

Để thực hiện cấp phép lao động nước ngoài tại Việt Nam qua mạng điện tử, người sử dụng lao động phải có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định pháp luật khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực cấp phép lao động nước ngoài.

Khi sử dụng địa chỉ Email đăng ký nộp hồ phải sử dụng Email của Công ty, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài không sử dụng Email cá nhân của người lao động để đăng ký nộp hồ sơ.

Để đăng ký tài khoản, doanh nghiệp đăng ký vào đường dẫn http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/, sau đó chọn đăng ký để thực hiện các thao tác tiếp theo.

                                                                                  Nguyễn Đăng Khiêm

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video