Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 54

Tổng lượt truy cập: 690.685

 Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

       Theo đó, chỉ tiêu đề ra đến năm 2025: Phấn đấu trên 100% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện nói riêng; phấn đấu giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 1- 2% số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có (trong danh sách quản lý) so giai đoạn trước; Đa dạng hóa các hình thức điều trị nghiện ma túy. Tổ chức cai nghiện mới bằng các hình thức phù hợp cho người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (bao gồm: Cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị cho số người nghiện có hồ sơ quản lý; Cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở công lập và ngoài công lập cho số người nghiện có hồ sơ quản lý; Cai nghiện tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng cho số người nghiện có hồ sơ quản lý); 100% học viên đang tập trung cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định đều được học nghề; Quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện (100% người hoàn thành chương trình cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức phù hợp; Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người sau cai nghiện); Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị thay thế bằng Methadone, phấn đấu giai đoạn 2022 - 2025 có 250 người nghiện ma túy được điều trị thay thế bằng Methadone; 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ; 100% các xã, phường, thị trấn được thực hiện rà soát và phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn quản lý.

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên đối tượng cai nghiện ma túy tại Trung tâm

Kế hoạch tập trung vào 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: (1) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính, trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện; (2) Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, về cai nghiện ma túy bằng nhiều nội dung phong phú, đa dạng, hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền bề rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền bằng hình ảnh trên đài truyền hình, sử dụng có hiệu quả hệ thống loa, đài phát thanh, bảng tin xã, phường, thị trấn; chú trọng công tác tuyên truyền chiều sâu tập trung tại các khu dân cư tập trung đông công nhân lao động, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi tập trung đông người sử dụng, người nghiện ma túy, trong các công ty, doang nghiệp, trường học. Đặc biệt là tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các nhà hàng, vũ trường, quán bar... nơi dễ phát sinh tệ nạn ma túy; (3) Phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, tố giác tội phạm về ma túy; vận động người nghiện tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; thực hiện đa dạng hình thức huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình có người nghiện, cộng đồng cho công tác cai nghiện ma túy, lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; (4) Tổ chức rà soát, đánh giá đúng, thực chất kết quả, chất lượng công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh hiện nay; đa dạng hóa chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở cai nghiện đáp ứng nhu cầu cai nghiện ma túy của người nghiện;(5) Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người; (6) Tổ chức rà soát, thống kê chính xác, khoa học số liệu người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, cập nhật thường xuyên di biến động về người nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh; (7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết xây dựng cơ sở dữ liệu, chỉ số giám sát, đánh giá, báo cáo về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; (8) Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh, bổ sung nguồn lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục triển khai và duy trì các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy;

         UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn, xem đây là một trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình người nghiện trong và sau quá trình cai nghiện; vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc hoặc tham gia liên kết tổ chức sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

                   (Xem chi tiết Kế hoạch số 56/KH-UBND tại đây)./.

                                                                                              Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video