Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 149

Tổng lượt truy cập: 690.780

Ngày 15/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2021/TT-BTC về hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 76/2021/TT-BTC). Theo đó, Thông tư số 76/2021/TT-BTC đã hướng dẫn cụ thể về kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ nhận chăm sóc tại cộng đồng; kinh phí bảo đảm chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Thông tư cũng hướng dẫn nội dung và mức chi tuyên truyền, xét duyệt đối tượng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra giám sát và kinh phí thực hiện chi trả chính sách; lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí:

          Thông tư số 76/2021/TT-BTC nêu rõ, kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ trợ nhận chăm sóc tại cộng đồng, kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội công lập; kinh phí thực hiện tuyên truyền, xét duyệt đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ và kiểm tra giám sát và kinh phí thực hiện chi trả chính sách của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào thì do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

         Kinh phí thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thành lập và hoạt động được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan có thẩm quyền giấy chứng nhận đăng ký thành lập và cấp giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập). Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp kinh phí cho cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo quy định.

          Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo cơ chế hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

        Theo Thông tư số 76/2021/TT-BTC, trong chi thực hiện công tác tuyên truyền, chi hỗ trợ biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng là 150.000 đồng/tin, bài từ 350 từ đến dưới 600 từ, 200.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên.

        Chi rà soát, thẩm định hồ sơ xét duyệt đối tượng là 30.000 đồng/hồ sơ. Về chi kiểm tra, thẩm định thực tế đối tượng tại nơi cư trú, nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ công tác phí quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Nội dung và mức chi chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP cũng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 76/2021/TT-BTC. Trong đó, tiền thuốc chữa bệnh thông thường có mức chi theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh, tối đa không quá 100.000 đồng/người/tháng.

         Thông tư số 76/2021/TT-BTC quy định, việc lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và kế hoạch tài chính 5 năm, phân bổ, sử dụng, quản lý, hạch toán kế toán, quyết toán và công khai ngân sách nhà nước kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về kế toán.

        Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị mình, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

        Thông tư số 76/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. Các chế độ trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

(Xem chi tiết Thông tư số 76/2021/TT-BTC tại đây)./.

                                                                                                                                  Nguyễn Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video