Chuyển đổi số - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 42

Tổng lượt truy cập: 717.692

Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính - Chuyển đổi số và giảm nghèo năm 2024”

Ngày 07/6/2024 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, CĐCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính - chuyển đổi số và giảm nghèo năm 2024”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024"

Tập trung chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em dưới 16 tuổi phục vụ chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/2/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo theo tinh thần...

Hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh Quảng Trị

Với mục tiêu “Tập trung đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công gắn liền với hiện đại hóa phương thức làm việc, áp dụng đồng bộ dịch vụ...

Đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của đơn vị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; điều hành, xử lý công việc trên môi trường số

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Trị đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của đơn vị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý...

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu,...

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Chuyển đổi số, xu hướng tất yếu

Cuôc thi "Xây dựng tin, bài tuyên truyền công tác cải cách hành chính" của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị"

Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình về Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", tại...

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của...

/documents/39955/0/KH+trien+khai+nghi+quyet+02+BCS+Dang.SLD.pdf/119b6ab7-ed67-d6ba-d2d3-aa6d19381097?t=1700101342953

Kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (DTI)

Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh và đào tạo nghề

Thực hiện Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình công tác trọng tâm...

Tuyên truyền và triển khai thực hiện Thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”

Ngày 18/8/2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 174/KH- UBND về việc triển khai 2 nhóm Thủ tục hành chính (TTHC) liên thông: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử - Xoá đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai...

Quảng Trị: Tổ chức triển khai hoạt động quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn năm 2023-2025, Công văn số 907/CVL-QLLĐ ngày 05/9/2023 của Cục Việc làm về hướng dẫn thực hiện hoạt...

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học cho nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 344/KH-SLĐTBXH ngày 21/02/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp và cán bộ...

Những lợi ích khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong cải cách thủ tục hành chính. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch khi giải...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội nhằm chia sẻ với người lao động gánh nặng tài chính trong thời gian không có việc làm và hỗ trợ học nghề, tìm kiếm công việc sớm quay trở lại thị trường lao động.

1
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video