Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 465

Tổng lượt truy cập: 715.060

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được một số ý kiến hỏi như sau: 

“Trường hợp đối tượng đã hưởng trợ cấp một lần tại Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Hiện nay các đối tượng nêu trên là người khuyết tật và đã được UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận người khuyết tật nặng, hoặc khuyết tật đặc biệt nặng thì có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật hay không?”.

          Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 51, Luật người khuyết tật: Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật, nhưng được hưởng chính sách quy định tại Luật Người khuyết tật, nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định.

Do đó, trường hợp đối tượng đã hưởng trợ cấp một lần tại Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; và nếu được UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận người khuyết tật nặng, hoặc khuyết tật đặc biệt nặng thì  vẫn được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật./.

                                                                                                Trí Thanh

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video