Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 65

Tổng lượt truy cập: 717.715

- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

- Luật Trẻ em số 102/2015/QH13 ngày 05/4/2016;

Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021

- Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12;

- Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12;

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020;

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công;

- Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

- Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Quy định chi tiêt một số điều của Luật Trẻ em.

- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 Hướng dẫn Luật Bình đẳng giới

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

- Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP Ngày 21/7/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

- Quyết định số 90/QĐ0TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Pê duyết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoàn 2021-2025.

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020;

- Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video