Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 561

Tổng lượt truy cập: 699.092

Các Văn bản liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cung cấp Danh mục các văn bản liên quan đến hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

         - Nghị quyết 35-2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ ướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

         - Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

         - Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020;

          - Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 7/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014- 2020;

         - Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

          - Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

         - Kế hoạch số 1008/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2017, định hướng đến năm 2020

       - Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 23/1/2017 của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

        - Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 13/2/2017 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia về An toàn Vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video